Wat is de rol van de Heilige Geest ?

26-10-2018

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst de profetie over de werking van de Geest die Israël door het Vernieuwde Verbond ontvangen zal, begrijpen. Ez 36 : 26-27

26 Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen

Hier kunnen we lezen dat de Geest van God de gelovigen zal helpen om de wetten toe te passen in hun leven. Wat zijn de wetten ? De Torah ! Met  andere woorden, de Geest van God helpt ons om de wetten van God toe te passen.

Het leven volgens het vlees is in tegenstrijd met het leven volgens de Geest. De natuurlijke mens kan de werking van de Geest niet ontvangen, want hij begrijpt de Geest niet.

We lezen in 1 Kor 2:14 :

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de ​Geest van God​ zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden

15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden. (SV)

In Rom 8:5-8 lezen we dat het leven volgens het vlees niet gericht is op de Geest en zich niet laat onderwerpen aan de wet van God. Hier zien we weer het verband tussen de werking van de Geest en de gehoorzaamheid aan de wet van God.

5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ​vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen

We lezen in Joh 16:13 dat de Geest ons helpt om de waarheid te vinden:

13 doch wanneer Hij komt, de ​Geest​ der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid

Wat is de waarheid ? De Torah. (Ps 119:142)

De Geest van God helpt ons om de Torah te onderhouden.

Uiteraard is Yeshua ook de waarheid omdat Hij de belichaming van de Torah is (het Woord in Vlees, Joh 1). Dus de Geest helpt ons om in Yeshua te blijven.

Het is dus helder dat de rol van de Geest is om de gelovigen de Torah te helpen begrijpen en in toepassing te brengen in hun leven, zodat ze een levend geloof ervaren (wat Jak 2 : 17 benadrukt).

We lezen dat de Geest ons helpt om heilig te blijven.

In 1 Pi 1:2

2 door God, de Vader, voorbestemd om, ​geheiligd​ door de Geest, gehoorzaam te zijn aan ​Jezus​ ​Christus​ en met zijn ​bloed​ besprenkeld te worden. ​Genade​ zij u en ​vrede, in overvloed.

Heiliging gebeurt door discipline en gehoorzaamheid aan de richtlijnen van onze Maker die weet wat goed is voor ons, als een Vader.

Dit zien we terug door de manier om gevuld te worden door de Geest. Vaak zingen de kerken : "Vul me met uw Geest". Maar God vult ons op het moment dat we Hem gehoorzamen. In Hand 5:32 lezen we

32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de ​heilige​ Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.'

Op basis van deze toelichting kunnen we makkelijker interpreteren wat de zonde tegen de Geest is die niet vergeven zal worden en die in Markus 3 :29 genoemd wordt

Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de ​Heilige​ Geest, die heeft geen ​vergeving​ in eeuwigheid, maar hij is schuldig aan het eeuwig oordeel.

Deze zonde is het weigeren van de Torah als kader om God te gehoorzamen en dus het weigeren van Yeshua als belichaming van de Torah.

De Geest gaat verder dan ons te helpen om gehoorzaam te worden. Want God wilt ons inzetten in Zijn Koningrijk. De Geest helpt ons dus om actief te zijn en om vruchten te dragen. De werking van de Geest geeft in ons hart geestelijke vruchten (Gal 5:22-23) zodat we op onze beurt vruchten mogen dragen.

Maar voordat we vruchten mogen dragen moeten we geheiligd worden en laten zien dat we alleen Hem willen gehoorzamen, en niet tradities van mensen, kerken of andere richtlijnen die tegen het Woord spreken. Als we Zijn wet volgen zullen we voorspoedig zijn ! Het is precies wat YHWH zei tegen Jozua

Joz 1: 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Dit ook wat Yeshua bevestigt in :

Joh 15:7 : Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Rest de essentiële vraag te stellen : Wie wil dit niet ?