Wees voorbereid op Zijn terugkomst !




EMETH BEDIENING
  verkondigt het Goede Nieuws en stimuleert kennis ontwikkeling over de zuivere boodschap van de Bijbel

Emeth


Dit is de naam van deze blog. Emeth betekent in het Hebreeuws waarheid.

Waarom is de waarheid zo belangrijk voor gelovigen in Christus? 

De waarheid geeft ons vrijheid (Joh 8:32). Yeshua (Jezus) heeft ons bevrijd van de dood door Zijn offer aan het kruis op Golgotha, meer dan 2000 jaar geleden, want Hij is zelf de Waarheid. Hij zegt : "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Joh 14:6).

In de mooie Psalm 119 lezen we in vers 149 dat de wet/leerwijs (of de Torah in de originele tekst, d.w.z. de eerste vijf boeken van de Bijbel, ofwel de wet van Mozes genoemd) de waarheid is.

Wat is dan het verband tussen de Torah en Yeshua (of Jezus) die allebei de Waarheid zijn ?

Yeshua zegt in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 5: "46 Als u ​Mozes​ zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven". De 5 eerste boeken van de Bijbel en Yeshua zijn dus met elkaar verbonden.

Hiernaast weten we dat Yeshua het Levende Woord is (Joh 1), waaronder dus de Torah. Het betekent dat Yeshua de Levende Torah is geworden. 

Bovendien woont Yeshua met Zijn Geest in ons als we met ons hart in Hem geloven. Maar de wet, de Torah, woont ook in ons hart (Heb 8: 10). Hier ook zien we dat de Waarheid = Torah = Yeshua en woont in het hart van gelovigen. Als we één verwerpen, verwerpen we automatisch de andere. De manier hoe om te gaan met de Torah is dus essentiel om vorm te geven aan ons geloof in Yeshua .

Daarom zegt Yeshua zelf in Matt 5 : "17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn."

Pas op: het volgen van de geboden kan ons niet redden. Alleen het bloed van Christus. Maar het onderhouden van de geboden van Onze Vader, net als de eerste christenen en zelfs Paulus (Hand 21:24), is geen blokkade voor de genade. Integendeel, het is een middel om de belangrijke opdracht "wees heilig want Ik ben heilig" te kunnen uitvoeren. We kunnen zo ten volle Yeshua (de waarheid/Emeth) in ons hart ontvangen en met Zijn vrijheid leven.

Welke geboden we vandaag de dag kunnen uitvoeren, zullen we in een volgende blog behandelen.

Wat is de rol van de Heilige Geest ? 

Als christen willen we graag gevuld worden door de Heilige Geest van God. Maar als we de Geest ontvangen en als de Geest meer ruimte krijgt in ons leven, wat is zijn rol ?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst de profetie over de werking van de Geest die Israël door het Vernieuwde Verbond ontvangen zal, begrijpen (te lezen in Ezechiël 36 : 26-27)

26 Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen

Hier kunnen we lezen dat de Geest van God de gelovigen zal helpen om de wetten toe te passen in hun leven. Wat zijn de wetten? De Torah! Met andere woorden: de Geest van God helpt om de wetten van God toe te passen.

Leven volgens het vlees is het tegenovergestelde van leven volgens de geest. De natuurlijke mens kan de werking van de Geest niet ontvangen want hij begrijpt de Geest niet.

We lezen in 1 Kor 2:14 :

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de ​Geest van God​ zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden

15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden. (SV)

In Romeinen 8:5-8 lezen we dat het leven volgens het vlees niet gericht is op de Geest en zich niet laat onderwerpen aan de wet van God. Hier zien we weer het verband tussen de werking van de Geest en de gehoorzaamheid aan de wet van God.

5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ​vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

We lezen in Joh 16:13 dat de Geest ons helpt om de waarheid te vinden:

13 doch wanneer Hij komt, de ​Geest​ der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid

Wat is de waarheid ? De Torah (Psalm 119:142)

Met andere woorden: de Geest van God helpt ons om de Torah te onderhouden.

Uiteraard is Yeshua ook de waarheid omdat Hij de belichaming van de Torah is (het Woord in Vlees, Johannes 1). Dus de Geest helpt ons om in Yeshua te blijven.

Het is dus helder dat de rol van de Geest is om de gelovigen de Torah te helpen begrijpen en in toepassing te brengen in hun leven, zodat ze een levend geloof ervaren (wat Jakobus 2 : 17 benadrukt).

We lezen dat de Geest ons helpt om heilig te blijven.

In 1 Petrus 1:2

2 door God, de Vader, voorbestemd om, ​geheiligd​ door de Geest, gehoorzaam te zijn aan ​Jezus​ ​Christus​ en met zijn ​bloed​ besprenkeld te worden. ​Genade​ zij u en ​vrede, in overvloed.

Heiliging gebeurt door discipline en gehoorzaamheid aan de richtlijnen van onze Maker die weet wat goed is voor ons, als een Vader.

Dit zien we terug door de manier waarop we gevuld kunnen worden door de Geest. Vaak wordt in de kerk gezongen: "Vul mij met uw Geest". God vult ons op het moment dat we Hem gehoorzamen. In Hand 5:32 lezen we:

32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de ​heilige​ Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.'

Op basis van deze toelichting kunnen we makkelijker interpreteren wat de zonde tegen de Geest is die niet vergeven zal worden en die in Markus 3 :29 genoemd wordt

Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de ​Heilige​ Geest, die heeft geen ​vergeving​ in eeuwigheid, maar hij is schuldig aan het eeuwig oordeel.

Deze zonde is het weigeren van de Torah als kader om God te gehoorzamen en dus het weigeren van Yeshua als belichaming van de Torah.

De Geest gaat verder dan ons te helpen om gehoorzaam te worden. Want God wil ons inzetten in Zijn Koninkrijk. De Geest helpt ons dus om actief te zijn en om vrucht te dragen. De werking van de Geest geeft in ons hart geestelijke vruchten (Gal 5:22-23) zodat we op onze beurt vruchten mogen dragen.

Maar voordat we vruchten mogen dragen moeten we geheiligd worden en laten zien dat we alleen Hem willen gehoorzamen, en niet tradities van mensen, kerken of andere richtlijnen die tegen het Woord spreken. Als we Zijn wet volgen zullen we voorspoed ontvangen ! Dit is precies wat YHWH zei tegen Jozua:

Joz 1: 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Dit ook wat Yeshua bevestigt in :

Joh 15:7 : Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Tot slot de essentiële vraag: wie wil dit nu niet? Als u/jij dit wil, bid dat YHWH u/je helpt om de juiste stappen te maken richting heiliging en gehoorzaamheid zodat je nog meer vrucht zal dragen.

Wat wil jij volgen : de geboden van God of de traditie van mensen ? (Marcus 7 : 9)

Klik op het beeld om het schema te kunnen downloaden.

De 3 houdingen tegenover Israël

In deze blog gaat het niet over theorie maar over houding. Want het gaat in dit onderwerp verder dan alleen denken op een bepaalde manier, het gaat erover welk effect deze gedachten hebben op onze relatie met de Vader en Zijn Zoon.

De vervanging

Met deze gedachten gelooft men dat de Kerk Israël heeft vervangen omdat de Joden Christus hebben gekruisigd en niet erkend als hun Messias. Hiermee gelooft men dat God geen plan meer voor het land Israël en voor de joden heeft. Dit heeft ertoe geleid dat onverschilligheid en zelfs haat is gegroeid tegen de joden en tegenwoordig tegen het land en de bevolking uit dit land. Christelijke leiders zoals Luther die deze theorie hebben beweerd hebben helaas een man zoals Hitler geïnspireerd. Luther schreef bijvoorbeeld in het traktaat "Von den Juden und ihren Lügen" : "Jullie (joden) zouden alleen maar die bijbel moeten lezen, die onder de staart van een zwijn is te vinden en jullie zouden de letters die daar vallen moeten opslokken en naar binnen slurpen. Want dit is voor zulke profeten een bijbel die bij hen past. Want zij verzwelgen het Woord van God- waarnaar wij met eerbied, vreugde en vreze des Heren moeten luisteren- als zeugen en verslinden het als zwijnen." In het roemruchte boek Mein Kampf rechtvaardigt Hitler zijn strijd tegen de Joden met de woorden: "Luther was een groot man, een reus. Met een ruk doorbrak hij de schemer en zag de Jood zoals wij hem pas vandaag beginnen te zien"

Met deze vervangingstheorie klopt een heel groot deel van de Bijbel echter niet meer, als het gaat over de eindtijd. Bijvoorbeeld de profetie in Zacharia 12:10 die voorspeelt dat degene die Yeshua hebben doorboord, Hem zullen erkennen als Hun Messias. In deze profetie zien we dus duidelijk dat God juist een plan heeft met de mensen uit Juda, ofwel het Joodse volk.

De splitsing

Met deze gedachten geloven veel christenen dat God de gelovigen in Christus heeft aanvaard maar dat er nog een splitsing is tussen de "Grieken en de Joden". De Joden leven 'onder de wet', de gelovigen uit de volken 'onder de genade'. Het gevolg van deze gedachtegang is dat men zegt dat voor gelovigen uit de volken de wet niet van toepassing is. Gods Geest leidt, er ligt een grote nadruk op de verkregen vrijheid in Christus. De aanhangers van deze gedachten zijn soms zelfs niet consistent want zij erkennen soms wel dat er een morele wet is, zonder dat duidelijk is wat die morele wet precies inhoudt. Bovendien leert de wet ons onze zonde kennen, dus waarvan zijn we vrijgemaakt als de wet en dus de zonde er niet meer is? Een splitsing dus tussen de gelovigen in Christus uit de naties en de gelovigen in Christus uit Juda (of joden).

De teksten van Paulus worden vaak genoemd om deze splitsing te verdedigen, zonder de context te begrijpen.

Met deze theorie krijgen we twee Koningrijken, twee lichamen, twee Geesten en twee regelgevingen : één voor de Joden en één voor de mensen uit de naties. De Bijbel is echter zeer duidelijk : "één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één ​Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is."(Ef 4:4-6)

De integratie

We zouden deze categorie ook "enting" kunnen noemen als referentie naar de bekende tekst van de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11 waarin Paulus toelicht hoe gelovigen in Christus geënt worden op de Edele Olijfboom van Israël (deze boom is inderdaad Israël - zie Jeremia 11)

Geen Joden en Grieken meer (...), één lichaam (Ef 4:4), één God (de God van Israel), één Vader, één Koning van Israël, één Koninkrijk.

De gelovigen worden dus "mede-erfgenamen" (Ef 3:6), "mede-burgers" (Ef 2:19), geen scheidingsmuur meer (Ef 2:14). Totale integratie dus.

Dit heeft als consequentie dat de beloften die God in het Oude Testament aan Zijn Volk heeft gegeven (en die nog niet vervuld zijn) ook voor de niet-joden gelden. Alle beloften rondom de terugkomst van Christus, Zijn Koninkrijk, etc

Dit heeft ook als consequentie dat alle gelovigen worden gevraagd dezelfde instructies te volgen. Eén Vader met dezelfde regels, één Koning met één regelgeving. Precies wat YHWH zegt in Num 15:16: Voor jullie en voor de ​vreemdelingen​ die bij jullie wonen geldt een en hetzelfde voorschrift en een en dezelfde regel.

Heiligheid is iets dat onze God kenmerkt en dit zal nooit veranderen. Het is een opdracht om te kiezen voor Zijn instructies die ons heiligen . "Wees heilig want Ik ben heilig"

Welke instructies we mogen volgen, zullen we in een ander artikel toelichten.

Met deze gedachten gelooft men dat gelovigen toegevoegd zijn aan het Koninkrijk maar dat God nog een plan heeft voor zijn verloren schapen waaronder de joden, om aan het eind één Koninkrijk te vormen met al Zijn kinderen.

Hoe wij zijn veranderd

Het is nu zo'n 3,5 jaar geleden dat we voor het eerst christenen ontmoetten die de shabbat vierden. Dat was voor ons compleet nieuw. We kwamen er al snel achter dat er een hele wereld 'schuilging' achter die viering van de shabbat. Want deze christenen vierden ook andere feesten dan wij gewend waren in de kerk. Ze maakten bepaalde bewuste keuzes in hun voeding. De
kerngedachte achter dit alles: Gods wet is nooit afgeschaft.

Deze gedachte zette bij ons in eerste instantie onze 'christelijke stekels' omhoog. De wet niet afgeschaft? Maar hoe zat dat dan met wat we geleerd hadden, dat we kind van God zijn geworden uit genade? Moesten we er dan toch iets voor doen om gered te worden? En: al die wetten in het Oude Testament zijn toch alleen voor de Joden en niet voor de kerk? Jezus heeft toch alles vervuld, we zijn toch vrij van de wet? We besloten het samen te onderzoeken en vroegen God ons te laten zien wat Hij er in de Bijbel over zegt en onze visie indien nodig aan te passen.

Er volgde een proces van zoeken, diepgaand zoeken in Gods Woord. Bidden en praten met andere gelovigen. Nadenken en laten bezinken. Verschillende visies naast elkaar leggen, boeken lezen. Stap voor stap realiseerden we ons dat het inderdaad waar is dat YHWH nooit Zijn Wet heeft afgeschaft.

Waar we ons in deze blog op willen concentreren is de verschillende houdingen die je kunt hebben ten opzichte van Gods wet (de Tora). Hierover schrijft ook Esther Noordermeer, in haar boek 'Vrij van de wet?' :

Houding 1: De Tora is een set vaste voorschriften en wetten, gegeven door een strenge God. Gelukkig zijn wij geen Joden en hoeven wij niet te functioneren in zo'n beklemmend systeem.

Houding 2: De Tora is een set vrijblijvende tips van een betrokken God die belang heeft in jouw welzijn. We kunnen zelf kiezen wat we daaruit al dan niet toepassen in ons leven.

Houding 3: De Tora onderwijst ons en is gegeven door een hemelse Leraar.

Houding 4: De Tora is een openbaring, gegeven door een God die alles weet, aan onwetende mensen.

We beseften dat we de wetten zelf zagen als een beklemmend systeem van regels. Je mag niet dit, je moet dat,... enzovoorts. Die gedachte hield ons in eerste instantie tegen dit als waar te kunnen zien. Toch snapten we het niet, want waarom zou YHWH (God) dan zo'n beklemmend systeem van regels opleggen aan een deel van Zijn Volk, en zouden anderen er niet meer echt mee te maken hebben? Toen we de principes van de Tora, hoe Gód ze bedoeld heeft, verder onderzochten, zagen we de pijlers van de Tora: YHWH wil Leven geven, Hij wil dat Zijn volk wijs en verstandig leeft, en Hij wil rechtvaardigheid. De Tora is dus geen beklemmend, godsdienstig systeem van regeltjes die we moeten volgen om het 'goed' te doen voor Adonaï (God). Het is Gods veilige tuinhek voor ons als Zijn kinderen, voor onze maatschappij, om een leven te leven
volgens Zijn bedoeling! De Tora is nooit bedoeld als middel om gered te worden, want alleen het feit dat we geloven dat Jezus (Yeshua) voor onze zonden stierf, redt ons en geeft eeuwig leven. Het zijn mensen zelf die van Gods Tora een beklemmend systeem van regels hebben gemaakt... (de 'mondelinge leer').

Als je eenmaal beseft dat Gods wet nog springlevend is, en je Zijn wet in je hart mag laten werken, dan is het zoek- en leerproces alleen nog maar begonnen. Maar hoe mooi is het dat YHWH ons de ruimte geeft stap voor stap te groeien en te leren!

'Leer mij Heer, Uw weg, zodat ik in uw waarheid wandel' (Psalm 86:11)